internews
A számítástechnikai hírforrás - http://www.internews.hu

Hologramos matricák a CD-ken
Írta: Kami (kami@NOSPAM.internews.hu) - 2002-04-06 01:14:00

Április 1-t?l az összes forgalomba kerül? CD-n a jogdíj befizetésér?l a CD-tokon elhelyezett hologramos matrica tájékoztat. Az ARTISJUS 2002. évi jogdíjközleménye alapján – a legnagyobb hazai import?rök kezdeményezésére – kötelez? valamennyi forgalomba kerül? üres CD-n a hologramos címke elhelyezése. CD-R és CD-RW (Audió) esetén ez a díj 56Ft/db, míg CD-R és CD-RW (Adat) esetén a díj: 36Ft/db (Ezt még 12% ÁFA terheli).

Kapcsolódó oldal - Az ARTISJUS Magyar Szerz?i Jogvéd? Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang-, és képhordozó jogdíjakról a 2002. évre
Íme egy ízelít? az aktuális díjakból:
Id?tartam Fizetend? jogdíj* Megnevezés Fizetend? jogdíj*

AUDIÓKAZETTA

CD-R típusok

60 percig
90 percig
90 perc felett

20Ft/db
24Ft/db
29Ft/db
CD-R és CD-RW / Audió
CD-R és CD-RW / Data
56Ft/db

36Ft/db

VIDEÓKAZETTA

Valamennyi CD-R típuson kötelez? az ARTISJUS védjegyével kibocsátott hologramos címkének az elhelyezése. E címke a törvény által védett jogkezelési adat, és az enélkül forgalmazott termékek jogsért?ek, annak minden jogkövetkezményével.

120 percig
180 percig
195 percig
240 percig és a felett

48Ft/db
60Ft/db
66Ft/db
84Ft/db

NYERSANYAGIMPORT

EGYÉB
Hanghordozó nyersanyag

Videó-képhordozó nyersa.
200Ft/1000m


242Ft/1000m
Minidiszk

DVD-R, DVD-RW
DVD+RW

MP3 lejátszóba integrált memóriakártya

MP3 típusú lejátszóhoz kártya

Audió lejátszásra alkalmas memóriakártya
60Ft/db

250Ft/db
250Ft/db


1.000.-Ft 32 MB-onkként


1.000Ft 32MB-onként

300Ft 32MB-onként


Most pedig kövezkezzenek az információk az úgynevezett üres kazetta jogdíjakról és az új hologramos matricákról. (Az ARTISJUS részér?l az Internews szerkeszt?sége számára biztosított információs anyag.)

1. A jogdíjnem elméleti, nemzetközi és hazai jogszabályai alapjai
Amikor 1886-ban a szerz?i jog alapegyezményének számító Berni Uniós Egyezményt elfogadták (ezen egyezménynek jelenleg több mint 150 ország a tagja), rögzítették, hogy a szerz?t megilleti a kizárólagos jog, hogy m?vér?l bármely módon és formában többszörösítés csak az ? engedélyével készüljön.
Ezen alapvet? jog alól kivételt jelent a „magáncélú másolás”, ami azt jelenti, hogy a m?vekr?l mégis – mindenfajta engedélykérés nélkül – készíthet? magáncélra másolat, ha ez jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

Ugyanakkor látni kell, hogy e két szabály együttes alkalmazása régen egészen mást jelentett, mint ma. A zenem?vek többszörözése – a nyomdai többszörözésen túl, amely mindig engedélyköteles tevékenység volt – abban az id?szakban legfeljebb a kotta kézírásos másolását jelenthette. Megjelentek azonban az 1920-as évekkel kezd?d?en az elektromos hangfelvételi módszerek; fokozatosan vált egyre egyszer?bbé és olcsóbbá a hangfelvételek (kés?bb a képfelvételek) otthoni másolása.
Mára már – a kétkazettás magnókon túl a CD-írók elérhet? árának köszönhet?en – mindennapos a hangfelvételek (illetve a rádiós- televíziós közvetítések), filmek, stb. otthoni többszörözése. Tehát míg a szabad felhasználást lehet?vé tev? szabály változatlan maradt, a technikai környezet alapvet?en megváltozott.

Az említett Berni Uniós Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében kimondott ún. „háromlépcs?s teszt” kimondja, hogy egy szabad felhasználás is csak annyiban mentes az egyedi engedélykérés alól, amennyiben

i) különleges esetre vonatkozik (a törvény által taxatíve meghatározott esetekben)
ii) nem veszélyezteti a m? rendes értékesítését és
iii) indokolatlanul nem sérti a szerz? jogos érdekeit.


A technikai fejl?dés során egyértelm?vé vált, hogy a magáncélú másolatok készítése világszerte olyan mértéket öltött, amely már sérti a szerz?k és más jogosultak jogos érdekeit. Két lehet?ség állt tehát a jogértelmez?k el?tt – az elmélet fényében:

1.) mivel a szabad felhasználásra vonatkozó általános szabályok (a háromlépcs?s teszt) alapján az otthoni magáncélú másolás már nem min?síthet? szabad felhasználásnak, minden egyes magántöbbszörözés egyedileg engedélyköteles; mindenki, aki enélkül otthon másolatot készít, szerz?i jogot sért;
2.) egy meghatározott díjazást kötnek e magáncélú másolásokhoz, ezzel a problémának „kihúzzák a méregfogát” (mert a jogosultakat megfelel?en kompenzálja a szabad felhasználásból ered? károkért), azaz jogdíj megfizetésével mégis szabaddá teszik e felhasználást. Természetesen nem minden magáncélú másolat „váltja ki” egy gyári példány megvásárlását, de az is evidens, hogy ezek a magáncélú másolatok anyagi sérelmet okoznak a jogosultaknak.

Egyre több ország jogalkotása döntött úgy, hogy igazságosabb egy átalányjogdíjat bevezetni az üres hanghordozókra, mint minden egyes otthoni másolatkészítést jogsértéssé, és ezzel majdnem minden állampolgárt jogsért?vé nyilvánítani. Magyarország az els?k között vezette be e jogdíjnemet az 1980-as évek legelején. Jelenleg gyakorlatilag az összes nyugati állam alkalmazza ezt az intézményt. A nemrégiben elfogadott szerz?i jogi európai uniós irányelv is kompenzációs jogdíj létét?l teszi függ?vé magáncélú másolatkészítés szabad felhasználássá tételét. [29/2001/EK.sz. irányelv, 5. cikk (2) b.) pont]

Természetesen a gyakorlatban felmérések el?zték meg – és folyamatos felmérések ellen?rzik – az üres hordozókra másolt jogvédett anyagok hozzávet?leges arányát. Azon hang- és képhordozókra, amelyek kizárólag olyan készülékekhez használhatóak, amelyeket rendeltetésszer? felhasználás esetén nem használnak m?vek másolatának magáncélú készítésére, nem terjed ki a jogdíj (pl. stúdióberendezés, diktafon).

A fizetési kötelezettség egyaránt kiterjed az ún. audio és a data CD lemezekre. Az audio CD lemezeket szinte kizárólag zenem?vek másolására használják, mert jobb hangmin?séget biztosítanak, így azok jogdíja ez évt?l magasabb lesz mint a data CD lemezeké, amelyeket jobbára szintén szerz?i m?vek másolására használnak, de kisebb részben egyéb adatok tárolására is. Az audio és a data CD jogdíja közötti különbség összhangban van a Nyugat-Európában elterjedt gyakorlattal.

Az „üres kazetta jogdíj” néven ismert szerz?i jogdíj nem adó. Sem célja, sem meghatározása, sem címzettje, sem rendeltetése alapján nem az. A díjfizetés az egyes ember szintjén – az adókhoz valamelyest hasonlóan – valóban nem egyenesen arányos a felhasználás (a magáncélú másolás) valódi mértékével, emiatt ezen a szinten t?nhet akár igazságtalannak is. Össztársadalmi méretekben gondolkodva azonban jelenleg nincs hatékonyabb módja a jogosultak és felhasználók érdekeinek egyensúlyban tartásának. Az elviekben a magáncélú másolásokhoz kapcsolódó díjakat pedig csak úgy lehet a gyakorlatban is valóban megtörtén? másolásokhoz kötni, ha a jogdíj e szabad felhasználási cselekmények eszközéül szolgáló üres hordozók árába – Magyarországgal ellentétben sok országban a hangfelvétel másolásra alkalmas készülékek, hardverelemek árába is – átalányként épül bele. 2. A beszedett jogdíj felosztásáról
A beszedett jogdíj az ARTISJUS kezelési költségének levonása után természetesen felosztásra kerül a különböz? jogosultak között; hanghordozók esetén harminc százalékról az el?adóm?vészek képviseletében az El?adóm?vészi Jogvéd? Iroda (EJI), húsz százalékról a hangfelvétel-el?állítók képviseletében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) rendelkezik, a fennmaradó ötven százalékot pedig az ARTISJUS osztja fel a zeneszerz?k és írók között.

Tekintettel arra, hogy e jogdíj természetéb?l fakadóan nem rendelkezhetünk pontos felhasználási adatokkal, más, bizonyosan pontosan szolgáltatott információkra hagyatkozunk: a rádiós-televíziós sugárzás és a hangfelvétel-kiadás során szerzett adatok alapján osztjuk fel a jogdíjat.

3. Az új hologramos címkér?l
2002-t?l az ARTISJUS 2002. évi jogdíjközleménye alapján – a legnagyobb hazai import?rök kezdeményezésére – kötelez? valamennyi forgalomba kerül? üres CD-n a hologramos címke elhelyezése.

Tekintve, hogy mind az import?r, mind a gyártó köteles a jogdíj megfizetésére, elvileg Magyarországon kereskedelmi forgalomban csak olyan üres hordozó lehet, ami után valaki a szerz?i jogdíjat már megfizette. Ennek ellenére a nagyáruházak polcain id?r?l id?re olyan – mélyen a szokásos kereskedelmi ár alatt lév? – CD szállítmányok jelennek meg, amelyek esetében csak az ár alapján vélelmezhet?, hogy utánuk szerz?i jogdíjat nem fizettek. Végigkövetni az útjukat ugyanakkor igen nehéz, hiszen akár többször is eladhatták azokat.

Bár a vámhatóság jogszabályi kötelezettség alapján adatokat szolgáltat az ARTISJUS-nak, ezzel csak a legális kereskedelem deríthet? fel, és valószín?síthet?, hogy id?r?l id?re csempészés útján az országba került szállítmányok is forgalomba kerülnek. Mindez nem csupán a szerz?k, de azon vállalkozások érdekeit is sérti, akik legálisan importálnak hanghordozókat és az után szerz?i jogdíjat is fizetnek, hiszen a piacon ezek méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerülnek az árversenyben.

Ezek az okok késztették arra az import?röket, hogy a hologramos címke bevezetését maguk kezdeményezzék, a MAHASZ által már korábban alkalmazott közismert zsiráfos címke mintájára. A címkén az ARTISJUS felirat látható és az számozott, így azonosítható is. Bár az intézkedés a Magyar Közlönyben közzétett ARTISJUS díjszabásban is megjelent, annak bevezetésével egyidej?leg az ARTISJUS levélben is tájékoztatta az érintetteket, beleértve a nagyobb kereskedelmi láncokat is, amelyek ez évt?l csak olyan hordozókat vesznek át, amelyeken szerepel a hologramos címke.

A hologramos címke nem jogdíjnövel? tényez? (az el?állítás költségeit az ARTISJUS állja, és a CD-R Data jogdíjszintje nem emelkedett), így a hologram-elhelyezési kötelezettség a jogszer?en m?köd? CD-import?rök árait nem emeli meg, segít viszont a szerz?i jogdíjfizetést (és sok esetben a vámkötelezettséget is) kikerül? vállalkozások ellen?rzésében, megszüntetve azok tisztességtelen versenyel?nyét. Tekintettel arra, hogy a CD-R Audio lemezekre nagyobb mennyiségben másolnak zenem?veket, mint a CD-R Data lemezekre, Az ARTISJUS jelent?sen eltér? jogdíjszintet érvényesít a két kategória esetében (56,- illetve 36,- forint lemezenként).

A hologramos címke a törvény szóhasználatában úgynevezett jogkezelési adatnak min?sül, vagyis olyan adatnak, amely a szerz?i jog jogosultját azonosítja. Az ilyen adatok eltávolítása, megváltoztatása nem csak a szerz?i jog megsértését valósítja meg, és a szerz?i jogi törvényben meghatározott jogkövetkezményekkel jár, de a Büntet? Törvénykönyv 329/C. szakaszában szabályozott b?ncselekmény is, ha azt haszonszerzési célzattal követik el.

Az import?röknek, illetve gyártóknak bejelentési kötelezettségük is fennáll, melynek elmulasztása esetén a szerz?i jogdíj kétszeres összegét kötelesek megfizetni.

Ha további kérdéseitek vannak postázzátok a cikk fórumába, amint lehet, feltesszük az illetékeseknek

Forrás: ARTISJUS Magyar Szerz?i Jogvéd? Iroda Egyesület

internews - a számítástechnikai hírforrás - http://www.internews.hu